فاز پنجم رویداد: جمع بندی آموخته ها

فاز پنجم: تجربیات و آموخته ها 

چقدر توانستید رویداد را به خوبی مدیریت کنید؟ به عنوان مثال ممکن است در مدیریت بودجه به خوبی عمل کرده باشید ولی نتوانسته باشید به همان خوبی زمان را مدیریت کنید. و یا انتظارات ذینفعان به اندازه ای که باید برآورده نشده باشد.

چه چیزهایی را توانستید به خوبی مدیریت کنید؟ مثلا: برنامه زمانی و مدیریت فنی رویداد به نحو احسن انجام گرفت و شرکت کنندگان با رضایت رویداد را ترک کردند.

چه مواردی نیاز به بهتر شدن دارد؟ به عنوان مثال محل برگزاری مناسب نبود و درمورد پذیرایی انتقاد زیادی داشتیم.

 چه تجربیاتی از برگزاری این رویداد کسب کردید؟ 

ما در مدیریت هزینه به خوبی عمل کردیم اما در مورد جلب رضایت ذینفعان به مهارت بیشتری نیاز داریم. باید دقت کنید که برای صرفه جویی در وقت از کیفیت رویداد کم نکنید.

صفحه بعدی: چک لیست برگزاری رویداد