هزینه ی فضای کار اشتراکی تیمی

استفاده از فضای کار اشتراکی آبی سفید به صورت تیمی هم امکان پذیر است که تعرفه های ویژه ی آن در این صفحه موجود است

عضویت منعطف به مدت30روز

تیمی تمام وقت

1230هزارتومان برای همه افراد تیم

بدون محدودیت در تعداد افراد + ۳۰ روز تمدید عضویت + 100 امتیاز معادل 50 نفرروز میز کار

عضویت منعطف به مدت30روز

تیمی پاره وقت

540هزار تومان برای تمام اعضا تیم

بدون محدودیت در تعداد افراد + ۳۰ روز تمدید عضویت + 42 امتیاز معادل 2۰ نفرروز میز کار

عضویت منعطف به مدت30روز

تیمی 10 نفر/روز

380هزار تومان برای تمام اعضا تیم

بدون محدودیت در تعداد افراد + ۳۰ روز تمدید عضویت + 20 امتیاز معادل 1۰ نفرروز میز کار

گزینه‌های عضویت دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که بر اساس نوع عضویت شما بعد از ساخت حساب کاربری نشان داده‌شود.

در این صفحه تنها ۳ بسته‌ی عضویت اصلی را مشاهده می‌کندی برای لیست کامل یک حساب کاربری بسازید.

یک روز تست رایگان