جعبه ابزارهای آبی‌سفید


جعبه ابزار برگزاری رویداد آبی‌سفید

انتخاب مکان مناسب برگزاری رویداد

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها برای برگزاری رویداد انتخاب فضای آن است.

بودجه رویداد

هزینه‌ها و درآمدهای رویداد بخش مهمی از برنامه ریزی برای برگزاری رویداد است

جعبه ابزار فضای کار اشتراکی آبی‌سفید

راه اندازی فضای کار اشتراکی

راه اندازی یک فضای کار اشراکی هم به ایجاد ارزش افزوده روی ملک کمک می‌کند. هم موجب ایجاد محیط بهتری برای کسب و کار می‌شود.