فاز سوم رویداد: برگزاری رویداد

فاز سوم: برگزاری رویداد

قابل لمس‌ترین بخش یک رویداد برگزاری آن است. در آخر این بخش است که تمام زحمات شما ارزیابی می‌شود. در این بخش ما در حال خلاصه سازی فرآیند برنامه‌ریزی رویداد هستیم. در بخش نکات مهم برگزاری رویداد به نکات قبل، بعد و حین برگزاری رویداد اشاره کرده‌ایم.

 برگزاری رویداد: همه موارد را طبق برنامه اجرا کنید.

 به برگزاری رویداد نظارت کنید:  برای کنترل رویداد از برنامه ریزی ای که انجام داده اید استفاده کنید. از استانداردهایی که در نظر گرفته اید کمک بگیرید و در صورت لزوم آن ها را اصلاح کنید. 

صفحه بعدی: فاز چهارم رویداد: گزارش رویداد