فاز چهارم رویداد: گزارش گرفتن

فاز چهارم:  گزارش گرفتن از رویداد

 چه مدارک و رسیدهایی را باید نگهداری کرد و چه زمانی و به چه کسی باید تحویل داد؟ ممکن است نوشتن گزارش دلایل مختلفی داشته باشد از جمله تشکر از کمک های سازمان های خارجی و حامیان یا گزارش فصلی سازمان و یا انتشار در خبرنامه ها به منظور معرفی و یا گرفتن حمایت های مالی در آینده. این موارد باید باتوجه به اهداف و چشم انداز از قبل تعیین شده مشخص شود و برای هر کدام با دقت و متناسب با فرمت مورد نظر و زمان مناسب در اختیار اشخاص و سازمان های مربوطه قرار گرفته شود.

 تا چه حد به اهداف مورد نظر خود دست یافتید؟ با استناد به برنامه ریزی های انجام شده و اهداف انتخاب شده و استانداردهای تعیین شده می توان میزان دستیابی به اهداف مورد نظر را ارزیابی کرد برای این کار حتی می توان از نتایج نظرسنجی ها استفاده کرد.

  چه گزارشاتی مورد نیاز است؟

 نتایج بررسی ها، گزارش های فصلی، گزارش های مالی، ارزیابی کیفی نتایج، و هر مورد قابل انتشار دیگری می تواند مورد نیاز باشد.

صفحه بعدی: فاز پنجم: جمع بندی آموخته ها