پنل کاربری اعضاگزینه های عضویت ماهانه ی آبی سفید به شما امکان می دهد هر طور که دوست دارید برای کار خود برنامه ریزی کنید.

گزینه های عضویت میز منعطف

تمام وقت

میز کاری منعطف

مهلت استفاده:
سی روز از زمان خرید

میزان استفاده:
سی روز کاری
(20)روز تقویمی

240,۰۰۰تومان
پاره وقت

میز کاری منعطف

مهلت استفاده:
سی روز از زمان خرید

میزان استفاده:
دوهفته کاری
10روز تقویمی

132,۰۰۰تومان
یک روز

میز کاری منعطف

مهلت استفاده:
سی روز از زمان خرید

میزان استفاده:
یک روز کاری
 

42,۰۰۰تومان
یک روز تست رایگان