سنجش موفقیت بازاریابی رویداد

سنجش موفقیت بازاریابی رویداد

بازاریابان رویداد چگونه موفقیت رویداد را اندازه گیری می کنند؟ واحد اندازه گیری موفقیت بازاریابی رویداد شامل:  نتایج مالی، مخاطبان رویداد، آگاهی کلی، لید سازی(لیدجنریشن) و آنالیزهای های بعد از رویداد است که همه باید مطابق با اهداف کلی سازمان باشند. اهداف بازاریابی رویداد به استراتژی های راهنما و معیاری برای تشخیص ROI رویداد کمک می کند.

مطابقت با اهداف سازمان

دلیل برگزاری یک رویداد باید به اهداف سازمان گره خورده باشد. هر رویداد باید آنچه در راستای آن اهداف بدست آورده را نشان دهد. بازاریابان رویداد باید روی مطابقت فعالیت های خود با بخش بازاریابی و اهداف کلیدی شرکت متمرکز باشند.  

مخاطبان رویداد

شمارش کل شرکت کنندگان یک رویداد معیاری بدیهی برای موفقیت یک رویداد است. هرچه تعداد شرکت کنندگان بیشتر باشد، اثر افزایشی خواهد داشت زیرا افزایش تعداد شرکت کنندگان به تولید تعداد لید بیشتر و سروصدا و حواشی بیشتر منجر خواهد شد.

تاثیر رسانه  

متریک رسانه دارای چندین مؤلفه شامل ترافیک رسانه های اجتماعی و دنبال کنندگان جدید ، کلیک و بازدیدهای صورت گرفته از وب سایت؛ بازدید از برنامه های پخش شده از جمله ورزش و سرگرمی؛ و پوشش کمی و کیفی مطبوعات است.

نظرسنجی های بعد از رویداد

این بررسی ها می توانند تعبیر دقیق و به موقعی از تجارب و سطح رضایت شرکت کنندگان رویداد ارائه دهند. این نظرسنجی ها همچنین می تواند زمینه های مفید دیگری از جمله احتمال خرید را پیش بینی کنند.

درآمد و لید سازی  

اقدامات شرکت کنندگان در رویداد، سیگنالهای خرید را نشان می دهد. بنابراین بازاریابان رویداد می توانند با ردیابی شرکت کنندگان در سایت و ادغام رفتار آنها در سیستم های CRM ، تأثیر مالی برنامه های خود را دنبال کنند.

آموخته های رویداد  

بازاریابان رویداد برای درک و عمل به پیشهادهای شرکت کنندگان در رویدادهای گذشته واصلاح مداوم و بهبود بازاریابی در رویدادهای آینده مشتاقند. ROI محاسبه شده از یک رویداد می تواند در تعیین بودجه برای رویدادهای آینده مفید باشد.


نکات پایانی در بازاریابی رویداد

یکپارچه و بی نقص باشید

رویدادها یکی از بخش های اصلی سیستم بازاریابی هستند، بنابراین سیستم مدیریت رویداد شما باید با سایر سیستم های فناوری  و بازاریابی و ابزارهای دیگری مانند سیستم CRM، بازاریابی الکترونیکی و ابزارهای رسانه های اجتماعی شما هماهنگ باشد. داده ها را به اشتراک بگدارید، فرآیندها را خودکار کنید، ثبت نام ها را دپی گیری کنید (و جاذبه ها)، گزارش ها را به سرعت تهیه کنید، ROI را اندازه بگیرید و با تلفیق ابزارهای بازاریابی و برنامه ریزی رویداد، در زمان ارزشمند خود برای برنامه ریزی صرفه جویی کنید. در نتیجه شما با اندازه گیری دقیق تر رویداد، شانس سودآوری خود را افزایش خواهید داد.