ثبت‌نام/ورودراهکارهای پرداخت برای سرویس های پلتفرمی

راهکارهای پرداخت برای سرویس های پلتفرمی

در این رویداد میزبان مدیر فروش سازمانی زرین پال هستیم تا از داستان شکلگیری زرین پال و چالشهای حوزه فینتک بشنویم.


برگزار شده