پنل کاربری اعضاراهکارهای پرداخت برای سرویس های پلتفرمی

راهکارهای پرداخت برای سرویس های پلتفرمی

در این رویداد میزبان مدیر فروش سازمانی زرین پال هستیم تا از داستان شکلگیری زرین پال و چالشهای حوزه فینتک بشنویم.


ثبت نام کنید مشاهده کد تخفیف ویژه اعضا