پنل کاربری اعضاتولید نرم افزار در شرکتی پیشرو

تولید نرم افزار در شرکتی پیشرو

در این جلسه تجارب مربوط به یک شرکت پیشرو مورد بررسی و بحث قرار می گیرد.


برگزار شده