پنل کاربری اعضایادگیری ماشینی براساس تنسور فلو

یادگیری ماشینی براساس تنسور فلو

این فریم ورک بطور گسترده در محصولات گوگل نظیر تشخیص صوت و تصویر، ترجمه ماشینی و همچنین در جستجوی وب مورد استفاده قرار گرفته است.


برگزار شده