پنل کاربری اعضاGame of Toughness

Game of Toughness

آموزش مهارت های نرم در بستر بازی و فعالیت های گروهی


در جهان امروز، مهارت شما در ارتباطات فردی، یک قدم از مهارت های تخصصی شما پیش تر است. باید باور کنید، همین یک نکته ساده در خیلی از مراحل کاری و حتی زندگی شخصی شما، نقش به سزایی دارد.کارگاه game of toughness راهکاری است برای آنکه بتوانیم مهارت های فردی خود را در روابط فردی خود، با روش های ساده و بازیگونه، ارتقا دهیم.این کارگاه به نامهای متفاوت، در مکانهای متفاوت، مانند نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف اجرا شده و بازخورد وسیعی گرفته است.   

مهارتهایی که در این دوره می توانید فرا گیرید:

*پیام شناسی / مهرت انتقال و دریافت پیام
*مهارت گوش دادن
*تسلط کلامی و فن بیان
*مهارت گفت و گو
*فنون مذاکره
*هنر متقاعدسازی
*تصمیم گیری
*اولویت بندی
*حل مساله
 

برگزار شده