پنل کاربری اعضاداستان و چالشهای یک فرا دیزاینر - چاله های چالش زا

داستان و چالشهای یک فرا دیزاینر - چاله های چالش زا


در این سه شنبه آبی قسمتی از داستان زندگی پر چالش فرا دیزاینی بهنام نیکفر را با شما سهیم خواهیم شد که شامل راهکارهای کارآمد و اثربخشی برای شماست.

درباره چه چیزهایی قراره بشنوید و  یاد بگیرید؟

  • چالش از این شاخه به اون شاخه پریدن
  • از تدوین تا بازی سازی، از بازی سازی تا گرافیک، از گرافیک تا دیزاین، از دیزاین تا هویت برند و برندینگ
  • چالش حضور اثر بخش
  • چاله های چالش زا
  • چالش مقایسه کردن برای پیشرفت
  • چالش ایجاد جایگاه
  • چالش غر زدن در تیم ها
  • تتجربه آژانس ساید و کلاینت ساید
  • چالش دبه کردن و ریسک برداشتن 
  • و هر آن چیزی که یک فرادیزاین تا امروز لازم داشته

برگزار شده