پنل کاربری اعضاخودسازی کارآفرینانه برای بانوان

خودسازی کارآفرینانه برای بانوان

مهارتهایی که بانوان در عصر کارآفرینی به آن نیاز دارند


خودسازی کارآفرینانه برای بانوان

با تغییر پارادایمهای اجتماعی و افزایش سرعت توسعه در ایران، بانوان علاوه بر افزایش حضور در دانشگاه ها و فعالیتهای اجتماعی، در حال تجربه عصر کارآفرینی نیز هستند. این دنیای جدیدی است نیازمند مهارتهای گاه متفاوت می باشد.
این مهارتهای جدید را باید فراگرفت. بدون این مهارتها قطعا بیش از فرصت، تهدیدی اجتماعی و اقتصادی پیش روی بانوان خواهد بود.
مهشید حقیقت به عنوان یک بانوی کارآفرین و مربی پرسنال برندینگ، به رویداد وبینار هاب می آید تا نمایی از دنیای جدید کارآفرینی زنان را به تصویر بکشد. او در این وبینار تلاش می کند درباره مهارتهایی صحبت کند که بانوان برای دستیابی به این دنیای جدید به آن نیاز دارند.

برگزار شده