پنل کاربری اعضاکارگاه حقوقی برای استارتاپ ها

کارگاه حقوقی برای استارتاپ ها

نکات حقوقی مهم برای استارتاپ ها چیست


مسائل حقوقی برای استارتاپ ها همیشه یکی از دغدغه های اساسی است. بنیانگذاران در قانون مند کردن تعاملات استارتاپ خود با خارج از شرکت، با سرمایه گذاران یا با یکدیگر با مسائل حقوقی مهمی در گیر می شوند. این کارگاه با هدف افزایش دانش و توانمندی بنیانگذاران در این موضوعات طراحی شده است.

آقای دکتر کدیور مدیر بخش حقوقی دپارتمان سرمایه گذاری رهنما هستند، که هر روز با مسائل مختلفی در مورد استارتاپ ها رو در رو هستند و در این رویداد تجارب ارزشمند خود را در اختیار بنیانگذاران قرار می دهند.

در این کارگاه موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

  • انواع قرار داد هایی که بنیانگذاران باید با آنها آشنا باشند.
  • مسائل مهم در تدوین قرار داد سهامداران (Share Holder Agreement) بین موسسین و سرمایه گذاران
  • نکات حقوقی ضروری برای بنیانگذاران استارتاپ ها

برگزار شده