پنل کاربری اعضادورهمی صمیمانه فعالان بازارهای سرمایه

دورهمی صمیمانه فعالان بازارهای سرمایه

برای دور هم جمع شدن فعالان بازار سرمایه


سه شنبه آبی این هفته در آبی سفید دورهمی صمیمانه ای در زمینه فعالان بازارهای سرمایه است. آقای رضا بهرامی تحلیل گر، استراتژیست و مدرس با سابقه تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه این سه شنبه 26 دی، از ساعت 6 تا 8 عصر در آبی سفید حضور خواهند داشت تا اطلاعات جامع تر و دقیق تری در این زمینه در اختیار ما بگذارند.

برگزار شده