پنل کاربری اعضاکارگاه استراتژیهای رشد و سنجه های کلیدی استارتاپها

کارگاه استراتژیهای رشد و سنجه های کلیدی استارتاپها

در این کارگاه با KPIهای اصلی سنجش رشد استارتاپها با مدلهای کسب و کار مختلف آشنا خواهید شد.


در این کارگاه با KPIهای اصلی سنجش رشد استارتاپها با مدلهای کسب و کار مختلف آشنا خواهید شد. چارچوب تحلیلی هر کدام معرفی شده و یاد خواهید گرفت که چطور براساس مرحله رشد استارتاپتان (بر اساس متد ناب) و مدل کسب و کارتان، بهترین KPIممکن را انتخاب کرده و با تمرکز بر بهبود آن رشد متناسبی را تجربه کنید.

برگزار شده